Inschrijven doe je door een account aan te maken op WOD App. Je wordt direct opgenomen in de basisadministratie en je kunt meteen lessen reserveren.

Algemene Voorwaarden
FacebookInstragramyoutubeWorkoutsquad

1.  Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit 075 handelend onder de naam CrossFit 075 (“CrossFit 075” of de “club”).

2.  Verantwoordelijkheden CrossFit 075

CrossFit 075 draagt zorg voor het  verzorgen van de in het rooster opgenomen trainingen door trainers met gedegen vakkennis en het in goede staat en hygiëne houden van de accommodatie, de aanwezige apparatuur en de faciliteiten van de club.

3.  Lidmaatschap

3.1 CrossFit 075 biedt de keuze uit lidmaatschapsovereenkomsten met een verschillende minimale duur.
3.2 Een lidmaatschapsaanbod van CrossFit 075 is van kracht gedurende een door CrossFit 075 aangegeven termijn. In het geval geen termijn is gesteld, blijft het aanbod gedurende 1 week van kracht.
3.3 Lidmaatschapsovereenkomsten tussen een lid en CrossFit 075 kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en alleen schriftelijk worden gewijzigd, dan wel beëindigd.
3.4 Het lidmaatschap gaat in op de eerste of zestiende dag van de maand volgend op de inschrijfdatum. De duur tussen de inschrijfdatum en de datum van ingang van het lidmaatschap, wordt separaat naar rato in rekening gebracht.
3.5 Indien het lidmaatschap niet minimaal één maand voor afloop van de gekozen minimale lidmaatschapsduur schriftelijk wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voor onbepaalde duur verlengd. De aldus verlengde lidmaatschapsovereenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3.6 Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Dit is slechts anders in geval van verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van de club. In voornoemde gevallen dient het lidmaatschap met een opzegtermijn van één maand schriftelijk te worden opgezegd met overlegging van bewijs van verhuizing.
3.7 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Overdracht van het lidmaatschap is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van CrossFit 075.
3.8 In geval van langdurige blessure of ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk met schriftelijke goedkeuring van CrossFIT 075, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort. Het lidmaatschapsgeld dient te worden doorbetaald. In geval van opschorting wordt de einddatum van het lidmaatschap verlengd met de duur van de tijdelijke opschorting. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende kracht.. Afwezigheid in verband met studie, stage, werk of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het lidmaatschap als bedoeld in dit artikel.

4.  Lidmaatschapspas en lockerslot

4.1 Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
4.2 Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het lid aan de receptiebalie van de club een lidmaatschapspas en eventueel een lockerslot. De lidmaatschapspas is strikt voor persoonlijk gebruik en blijft eigendom van CrossFit 075.
4.3 Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient terstond aan CrossFit 075 gemeld te worden, in welk geval CrossFit 075 €10 bij het lid in rekening zal brengen voor een nieuwe lidmaatschapspas.
4.4 In geval van misbruik van de lidmaatschapspas is CrossFit 075 gerechtigd om het lid de toegang tot de club te ontzeggen.
4.5 In geval van verlies van het lockerslot dient het lid een nieuw lockerslot aan te schaffen bij CrossFit 075.

5.    Clubreglement

5.1 Bezoekers van de club dienen de clubregels van CrossFit 075 te respecteren en zich dienovereenkomstig te gedragen. Het clubreglement kan worden opgevraagd bij de receptie van de club en is gepubliceerd op de website van CrossFit 075 www.CrossFit075.nl
5.2 Het clubreglement maakt onderdeel uit van de lidmaatschapsovereenkomst.
5.3 CrossFit 075 is gerechtigd om een lid de toegang tot de club te ontzeggen en/of het lidmaatschap van het lid met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien een lid de clubregels niet in acht neemt.

6.  Openingstijden

CrossFit 075 is bevoegd om: (i) de openingstijden van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen; (ii) de club te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen; en (iii) de club voor reparatie en onderhoudswerk voor maximaal 1 dag te sluiten; in welk geval geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld ontstaat.

7.  Lidmaatschapsgeld

7.1  Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via een door het lid goedgekeurde automatische incasso op maandbasis bij vooruitbetaling te worden voldaan, dan wel in één keer per pin of contant voor de gehele lidmaatschapsduur te worden betaald.
7.2 Het lid dient zorg te dragen voor probleemloze betaling.
7.3 Betaling door een lid dient uitsluitend te geschieden in euro.
7.4 Bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst dient een lid een eenmalig bedrag van €25 aan inschrijfkosten te voldoen.
7.5 Indien een incasso wordt gestorneerd is CrossFit 075 gerechtigd een bedrag van €10 aan administratiekosten in rekening te brengen om het verschuldigde lidmaatschapsgeld  alsnog te incasseren.
7.6 Indien het verschuldigde lidmaatschapsgeld na de derde en laatste herinnering niet binnen 3 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van CrossFit 075, zal CrossFit 075 de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van het lid. Tevens zal het lid vanaf deze datum wettelijke rente verschuldigd zijn.
7.7 Na het verstrijken van 3 dagen na dagtekening van voornoemde herinnering zijn alle opeisbare maar nog niet volledig betaalde lidmaatschapstermijnen, alsmede alle voor de resterende duur van het lidmaatschap nog niet opeisbare termijnen direct opeisbaar en dienen binnen 30 dagen door het lid te worden voldaan.
7.8 Indien CrossFit 075 overgaat tot incasso zoals hierboven beschreven, is het lid niet gerechtigd gebruik te maken van de club alvorens alle door CrossFit 075 in rekening gebrachte kosten volledig zijn voldaan.
7.9 Alle prijzen zijn inclusief BTW.  CrossFit 075 is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
7.10 CrossFit 075 is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te verhogen met maximaal 5%.

8.  Studentenkorting

8.1 CrossFit 075 biedt mogelijk in de toekomst korting op haar abonnementen aan studenten. Een lid dient door vertoon van een studentenkaart aan te tonen dat hij of zij in aanmerking komt voor deze korting. Alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting dienen door het lid zo spoedig mogelijk aan CrossFit 075 meegedeeld te worden.
8.2  Het bewijs dat het lid in aanmerking komt voor de korting dient aan het Algemene Voorwaarden CrossFit 075 1 januari 2013 einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van CrossFit 075. Als het lid binnen veertien dagen na het verzoek van CrossFit 075 of het verstrijken van de genoemde periode van zes maanden nalaat het bewijs te leveren, vervalt de korting en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Dit geeft het lid niet het recht om het lidmaatschap te beëindigen.
8.3 Korting wordt niet met terugwerkende kracht verleend.

9.  Horeca

9.1 CrossFit 075 beschikt niet over een eigen horecagelegenheid. Leden van CrossFit 075 kunnen op eigen kosten gebruik maken van de in het pand geplaatste vending machine
9.2 CrossFit 075 en de exploitant van de vending machine zijn onafhankelijke ondernemingen die niet aan elkaar zijn gerelateerd.
9.3 De CrossFit 075 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de machines door een lid

10.  Bedrijfsfitness

10.1  Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op deelnemers van bedrijfsfitness-overeenkomst, welke afspraken separaat met de werkgever zal worden overeengekomen. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer en werkgever om deze afspraken met elkaar te delen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 CrossFit 075 en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enig voorwerp, noch voor  enig lichamelijk letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CrossFit 075 of haar leidinggevenden.
11.2 Een lid is aansprakelijk voor de door hem c.q. haar veroorzaakte schade aan de eigendommen van CrossFit 075.
11.3 CrossFit 075 is nimmer aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade een bedrag beloopt dat hoger is dan het bedrag waarop CrossFit 075 onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken.

12. Identificatie, privacy en persoonsgegevens

12.1 CrossFit 075 is gerechtigd nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen en bezoekers van de club te allen tijde te verzoeken om identificatie teneinde het lidmaatschap te verifiëren.
12.2 De persoonlijke gegevens van de leden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik van CrossFit 075.
12.3 Persoonlijke gegevens van de leden worden in een ledendatabase opgenomen en gebruikt voor het beheer van het ledenbestand, voor het verlenen van de aangeboden diensten of het verstrekken van gevraagde informatie (onder meer via e-mail) en om - met toestemming van een lid - te informeren over nieuwe producten en diensten.
12.4 Veranderingen van de bij inschrijving verstrekte persoonlijke gegevens (waaronder adreswijziging of wijziging van bankgegevens) dienen tijdig aan CrossFit 075 te worden doorgegeven.
12.5 Kosten die CrossFit 075 moet maken om gewijzigde persoonsgegevens te achterhalen komen voor rekening van het lid.

13.  Wijzigingen

13.1 CrossFit 075 is te allen tijde gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven.
13.2Wijzigingen van de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist.
13.3 Een lid is gerechtigd zijn lidmaatschap met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt te beëindigen indien de betreffende wijziging ten nadele van het lid is en het lid de betreffende wijziging niet wenst te accepteren. Een beëindiging zoals bedoeld in dit artikel dient plaats te vinden door middel van een schriftelijke opzegging en dient voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit 075 te zijn ontvangen.
13.4 De in artikel 13.3 genoemde beëindiging mogelijkheid geldt niet  in geval van (i) wijzigingen bedoeld in artikel 7.10, (ii) wijzigingen die voortvloeien uit de wet (waaronder de wijzigingen genoemd in artikel 7.9) en (iii) wijzigingen die een beëindiging niet rechtvaardigen.
13.5 CrossFit 075 behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschreven leden te beperken.

14.  Overig

14.1 Wanneer één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
14.2 Op alle door CrossFit 075 gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
14.3 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen CrossFit 075 en een lid.
 • Openingstijden:

  Conform rooster en afspraak
 • Adres:

  Industrieweg 20D
  1521 ND Wormerveer
 • Routeplanning
 • Telefoon:

  06 81299096
 • e-Mail:

  info@crossfit075.nl
 • KvK:

  61511285